Regulamin

Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych przez Zespół Tłumaczy Przysięgłych "PERS” Olga Wyżykowska , zwane dalej "PERS”

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. „PERS” zajmuje się wykonywaniem tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz świadczeniem innych pokrewnych usług.
 2. Usługi wykonywane przez „PERS” są świadczone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2 Składanie i przyjmowanie zleceń

 1. Warunkiem wykonania tłumaczenia przez „PERS” jest złożenie przez Zleceniodawcę wypełnionego formularza zlecenia na wykonanie tłumaczenia, podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zleceniodawcy. Zlecenie może zostać złożone przez Zleceniodawcę osobiście w siedzibie „PERS”, przesłane pocztą, E-mailem lub faksem.
 2. „PERS” nie jest zobowiązane do rozpoczęcia prac nad tłumaczeniem, jeśli nie otrzymało od Zleceniodawcy prawidłowo wypełnionego formularza zlecenia. Wyjątkiem są tłumaczenia dla tych Zleceniodawców, którzy podpisali z „PERS” umowę o stałej współpracy - na mocy tej umowy każdorazowe przesłanie tekstu do tłumaczenia jest równoznaczne ze złożeniem zlecenia, bez konieczności wypełniania odpowiedniego formularza, pod warunkiem przekazania przez Zleceniodawcę wszystkich informacji koniecznych do wykonania tłumaczenia.
 3. „PERS” może podjąć się wykonania usług na innych zasadach niż to jest określone w niniejszym Regulaminie. Odrębne zasady ustalane są w drodze indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym w formie umowy.

§ 3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych

 1. Zleceniodawca przekazuje tekst do tłumaczenia w postaci pliku komputerowego lub wydruku. Jeśli tekst przekazany przez Zleceniodawcę jest trudnym do odczytania rękopisem, „PERS” zastrzega sobie prawo - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą - do podwyższenia ceny tłumaczenia.
 2. „PERS” przekazuje Zleceniodawcy tekst tłumaczenia zapisany w pliku Word for Windows lub - na życzenie Zleceniodawcy - w innym formacie. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie „PERS” zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zleceniodawcą. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tłumaczenie jest przekazywane na wydruku.
 3. Wykonane tłumaczenie uwierzytelnione Zleceniodawca odbiera osobiście w siedzibie „PERS”. Na życzenie Zleceniodawcy „PERS”  może przesłać tłumaczenie pocztą lub pocztą kurierską. W przypadku przesyłania tłumaczenia pocztą kurierską koszty przesyłki ponosi Zleceniodawca. Tłumaczenie nieuwierzytelnione „PERS” może przesłać Zleceniodawcy pocztą elektroniczną lub faksem - w zależności od życzenia Zleceniodawcy.
 4. Podstawą rozliczania objętości tłumaczenia pisemnego jest liczba stron standardowych w oryginalnym tekście, chyba że materiał jest dostarczony w nieedytowalnym formacie uniemożliwiającym prawidłowe wyliczenie ilości stron. W tym przypadku objętość tłumaczenia jest obliczana według gotowego tłumaczenia. W przypadku tłumaczenia nieuwierzytelnionego jedna strona standardowa liczy 1800 znaków (łącznie ze spacjami), w przypadku tłumaczenia uwierzytelnionego - 1125 znaków (łącznie ze spacjami).
 5. Po otrzymaniu tekstu do tłumaczenia „PERS” dokonuje wstępnego oszacowania objętości tłumaczenia i na tej podstawie ustala wraz ze Zleceniodawcą tryb wykonania tłumaczenia. Wyróżnia się następujące tryby:
  1. tryb zwykły - przekład do 5 stron standardowych w ciągu 48 godzin
  2. tryb ekspresowy - przekład od 6 do 10 stron w ciągu doby (cena wyższa o 50% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym);
  3. tryb superekspresowy - przekład powyżej 10 stron w ciągu doby oraz każde tłumaczenie wykonane w tym samym dniu, w którym zostało zlecone (cena wyższa o 100% od ceny tłumaczenia w trybie zwykłym).

Przy ustalaniu trybu i terminu wykonania tłumaczenia nie bierze się pod uwagę  niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

 1. W przypadku tłumaczeń wykonywanych w trybie ekspresowym lub superekspresowym „PERS” zastrzega sobie prawo do podzielenia tekstu między dwóch lub więcej tłumaczy, co może pociągać za sobą rozbieżności w terminologii.
 2. W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, „PERS” nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia. W porozumieniu ze Zleceniodawcą „PERS” ustala jednak taki sposób zapisu tłumaczenia, który pozwoli Zleceniodawcy bez wątpliwości przyporządkować poszczególne fragmenty tłumaczenia odpowiednim fragmentom tekstu stanowiącym część rysunku, schematu, wykresu itp.
 3. W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zleceniodawcy na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zleceniodawcy „PERS” może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego za dodatkową opłatą, wynoszącą 20% ceny tłumaczenia. Jeśli Zleceniodawca zamówi dodatkową kopię tłumaczenia uwierzytelnionego po upływie siedmiu dni od dnia wykonania tłumaczenia, Zleceniodawca ma prawo potraktować taki dodatkowy egzemplarz jako odpis (cena wynosi wtedy 50% ceny tłumaczenia).
 4. Tekst do tłumaczenia uwierzytelnionego powinien zostać dostarczony tłumaczowi w oryginale, o ile klient go posiada. W przeciwnym razie tłumacz umieszcza w tłumaczeniu adnotację, że zostało ono wykonane na podstawie kopii.
 5. Wszystkie tłumaczenia nieuwierzytelnione są przez „PERS” archiwizowane i przechowywane przez okres co najmniej 12 miesięcy.

§ 4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

 1. W przypadku tłumaczeń konsekutywnych jednostką rozliczeniową jest godzina. Minimalna stawka za tłumaczenie konsekutywne w jednym dniu jest równa stawce za dwie godziny. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.
 2. W przypadku tłumaczeń symultanicznych jednostką rozliczeniową jest blok czterogodzinny. Minimalna stawka za tłumaczenie symultaniczne w jednym dniu jest równa stawce za cztery godziny pracy. W tłumaczeniu symultanicznym bierze udział dwóch tłumaczy. Wyjątkowo, jeśli czas trwania tłumaczenia symultanicznego nie przekracza dwóch godzin, „PERS” może w porozumieniu ze Zleceniodawcą i tłumaczem zaangażować do takiego tłumaczenia tylko jednego tłumacza.
 3. Jeśli czas trwania tłumaczenia w jednym dniu przekracza osiem godzin, za dodatkowe godziny pracy tłumacza do podstawowej stawki godzinowej dolicza się 50%. Stawka jest wyższa o 50% również w przypadku tłumaczeń wykonywanych w tym samym dniu, w którym zostały zlecone, a także w przypadku tłumaczeń wykonywanych w godzinach nocnych (po godz. 20.00) oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 4. Czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zleceniodawcę z wykonywania obowiązków.
 5. W przypadku tłumaczeń ustnych wykonywanych poza miejscem zamieszkania tłumacza. Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć oprócz kosztów tłumaczenia koszty dodatkowe, tj. koszt dojazdu tłumacza, koszt zakwaterowania oraz koszt dyspozycyjności tłumacza (pod tym ostatnim pojęciem rozumie się czas poświęcony przez tłumacza na dojazd; stawka godzinowa wynosi w tym przypadku 50% stawki za tłumaczenie). Jeśli czas tłumaczenia przekracza dwa dni i w każdym z tych dni tłumacz ma zagwarantowane osiem godzin pracy, Zleceniodawca nie ponosi kosztów dyspozycyjności tłumacza, o ile czas dojazdu tłumacza na miejsce tłumaczenia i z powrotem nie jest dłuższy niż osiem godzin.
 6. Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zleceniodawca informuje „PERS” o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zleceniodawca przekazuje materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.
 7. W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza program konferencji oraz - w miarę możliwości - listę uczestników i teksty wygłaszanych referatów.

§ 5 Odwoływanie zleceń

 1. W przypadku tłumaczeń pisemnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie w dowolnym momencie. Zleceniodawca zobowiązany jest jednak zapłacić za część tłumaczenia, którą tłumacz zdążył wykonać do chwili odwołania zlecenia.
 2. W przypadku tłumaczeń ustnych Zleceniodawca ma prawo odwołać zlecone tłumaczenie bez konsekwencji:
  1. na dwa dni robocze przed terminem wykonania usługi w kraju, jeżeli czas jej trwania nie przekraczał jednego dnia,
  2. na trzy dni robocze przed terminem wykonania usługi w kraju, jeżeli czas jej trwania planowany był od dwóch do siedmiu dni,
  3. na siedem dni roboczych przed terminem wykonania usługi za granicą, jeżeli czas jej trwania planowany był na jeden dzień, lub usługi w kraju, jeżeli czas jej trwania planowany był na więcej niż siedem dni,
  4. na czternaście dni roboczych przed terminem wykonania usługi za granicą, jeżeli czas jej trwania planowany był na dwa dni i więcej.

 

 1. W przypadku odwołania Zlecenia w terminie krótszym niż przewidziany w § 5 ,punkt 2, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 30% jego ceny. W przypadku odwołania Zlecenia w dniu jego realizacji, Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 100% jego ceny.
 2. Odwołanie zlecenia powinno nastąpić w formie pisemnej
 3. Tłumacz ma prawo odmówić wykonania tłumaczenia w przypadku niesprawnej aparatury dostarczonej przez Zamawiającego.

§ 6 Klauzula poufność

„PERS”  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym tłumaczeniem, w szczególności treści tłumaczonych tekstów. „PERS” udostępni informacje poufne wyłącznie swoim pracownikom i podwykonawcom w celu realizacji zamówienia.

§ 7 Odpowiedzialność

 1. Za wykonane tłumaczenie „PERS”  ponosi odpowiedzialność ograniczoną do kosztu wykonanej usługi.
 2. „PERS”  nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn, na które „PERS”  nie ma wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie prądu.
 3. W przypadku tekstów przeznaczonych do publikacji zakłada się, że Zleceniodawca dokona redakcji i korekty tekstu we własnym zakresie, o ile nie zlecił tej usługi „PERS”.
 4. „PERS” nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne w tłumaczeniu, które są konsekwencją błędów występujących w tekście oryginału.

§ 8 Reklamacje

 1. Zleceniodawca ma prawo zgłosić reklamację wykonanej usługi do siedmiu dni po jej wykonaniu. Reklamacja musi być zgłoszona w formie pisemnej i należycie uzasadniona.
 2. W przypadku uznania reklamacji za słuszną „PERS” wykonuje nieodpłatnie weryfikację tłumaczenia lub - w porozumieniu ze Zleceniodawcą - udziela Zleceniodawcy rabatu w wysokości odpowiadającej skali popełnionych błędów.

§ 9 Zasady dokonywania płatności

 1. Płatność za wykonane tłumaczenie może być dokonana gotówką w siedzibie „PERS” lub przelewem na konto firmy „PERS”.
 2. Wykonane tłumaczenie pozostaje własnością „PERS” do chwili uregulowania należności przez Zleceniodawcę. Wraz z dokonaniem płatności Zleceniodawca uzyskuje majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia.
 3. W przypadku przekroczenia terminu płatności „PERS” ma prawo do naliczenia odsetek umownych w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki.
 4. „PERS” zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed rozpoczęciem tłumaczenia.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej „PERS”  nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie spory między stronami co do wystąpienia wad w wykonanych przez „PERS” usługach świadczonych na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby „PERS”.
 3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie przez „PERS” jego znaku towarowego do celów marketingowych, o ile inne umowy nie stanowią inaczej.
 4. „PERS” zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną przesłane na adres Zamawiającego za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej. Złożenie zamówienia po otrzymaniu informacji o zmianach będzie traktowane jako akceptacja nowego regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem


1. Dane zbierane przez pliki cookies oraz ich wykorzystywanie.

Wszystkie dane które są zbierane przez pliki cookies są wykożystywane jedynie w celach statystycznych, w celu ustalenia ilości odwiedzin, systemu operacyjnego klienta, przeglądarki z jakiej kożysta, oraz rozdzielczości. Dane te są wykorzystywane w celu udoskonalania strony w celu obsługi wszystkich typów oprogramowania które jest wykożystywane do przeglądania przedmiotowej strony.

2. Kontakt na podstawie uzyskanych informacji.

Uzyskane informację za pomocą plików cookies nie są wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu z odbiorcą, a jedynie w celu zapewnienia pełnego komfortu przeglądania strony przez niego.

3. Dane osobowe.

Firma nie magazynuje i nie przechowywuje danych osobowych które mogłby zostać pozyskane poprzez pliki cookies.

4. Zmiana polityki prywatności.

Jeżeli nie akceptujesz plików cookies, możesz w dowolnej chwili wyłączyć ich obsługę w swojej przeglądarce internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

5. Dane przetwarzane są przez firmę Google, w celu pełnego wykorzystania usługi Analitics.